Privacy Policy

Chính Sách Bảo Mật

Ngày có hiệu lực: 24/03/2019

Công ty TNHH Blanc Corporation (“về chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”), một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0314873781 cấp ngày 01/02/2018, điều hành trang web femmuevn@blancvietnam.com  (“Dịch Vụ”).

Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi và các lựa chọn mà bạn đã liên kết với dữ liệu đó.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch Vụ. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính Sách Bảo Mật này, các điều khoản được sử dụng trong Chính Sách Bảo Mật này có cùng ý nghĩa như trong Các Điều Khoản và Điều Kiện của chúng tôi, có thể truy cập từ femmuevn@blancvietnam.com.

Các định nghĩa

Dịch Vụ
Dịch vụ là trang web femmuevn@blancvietnam.com được điều hành bởi Công ty TNHH Blanc Corporation

Dữ Liệu Cá Nhân
Dữ Liệu Cá Nhân có nghĩa là dữ liệu về một cá nhân là người có thể được xác định từ dữ liệu đó (hoặc từ những dữ liệu đó cùng với những thông tin khác dù thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc có khả năng thuộc quyền sở hữu của chúng tôi).

Dữ Liệu Sử Dụng
Dữ Liệu Sử Dụng là dữ liệu được thu thập tự động hoặc được tạo ra bởi việc sử dụng Dịch Vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng của Dịch Vụ (ví dụ: thời lượng truy cập trang).

Cookies
Cookies là những mẩu dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn (máy tính hoặc thiết bị di động).

Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi thu thập nhiều loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch Vụ của chúng tôi dành cho bạn. Để minh bạch, chúng tôi theo đây xác nhận rằng chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ thông tin nào về bí mật kinh doanh của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào nhằm hạn chế cạnh tranh. Chúng tôi không có nghĩa vụ đối với bất kỳ thông tin nào được người dùng cung cấp mà thông tin đó có liên quan hoặc phát sinh từ các hành vi hạn chế cạnh tranh.

Các Loại Dữ Liệu Được Thu Thập

Dữ Liệu Cá Nhân

Trong khi sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng thuận từ bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi Dữ Liệu Cá Nhân có thể được sử dụng để liên hệ hoặc xác nhận bạn. Thông tin có thể xác nhận cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Địa chỉ thư điện tử

 • Họ và tên

 • Số điện thoại

 • Địa chỉ, Tỉnh, Mã ZIP/Mã bưu chính, Thành phố

 • Cookies và Dữ Liệu Sử Dụng

Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để liên hệ, cung cấp cho bạn các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác mà bạn có thể quan tâm. Bạn có thể chọn không nhận bất kỳ hoặc tất cả thông tin liên lạc này từ chúng tôi bằng cách làm theo đường dẫn hủy đăng ký hoặc hướng dẫn được cung cấp trong bất kỳ email nào chúng tôi gửi.

Chúng tôi không bắt buộc phải có sự đồng thuận của bạn khi thu thập thông tin trong các trường hợp sau:

 • Thu thập Dữ Liệu Cá Nhân đã được công khai trên các trang web thương mại điện tử;

 • Thu thập Dữ Liệu Cá Nhân để ký kết hoặc thực hiện các hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ;

 • Thu thập Dữ Liệu Cá Nhân để xác định giá thanh toán hoặc phí sử dụng thông tin, các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến.

Dữ Liệu Sử Dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch Vụ được truy cập và sử dụng (“Dữ Liệu Sử Dụng”). Dữ Liệu Sử Dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet trên máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang của Dịch Vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập của bạn, thời gian dành ra trên các trang đó, thiết bị nhận dạng riêng biệt và dữ liệu chẩn đoán khác.

Dữ Liệu Vị Trí

Chúng tôi có thể sử dụng và lưu trữ thông tin về địa điểm của bạn nếu bạn cho phép chúng tôi làm như vậy. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để cung cấp các tính năng, cải thiện và hiệu chỉnh Dịch Vụ của chúng tôi.

Bạn có thể bật hoặc tắt dịch vụ vị trí khi bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào, thông qua các cài đặt thiết bị của bạn.

Theo Dõi Dữ Liệu Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch Vụ của chúng tôi và nắm giữ một số thông tin nhất định.

Cookies là các tệp có dung lượng dữ liệu nhỏ có thể bao gồm một chương trình đặc biệt ẩn danh. Cookies được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi khác cũng được sử dụng là các beacon, các thẻ và các tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch Vụ của chúng tôi.

Bạn có thể yêu cầu trình duyệt của bạn từ chối tất cả cookies hoặc cho biết khi nào cookies được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookies, bạn có thể không sử dụng được một số phần Dịch Vụ của chúng tôi.

Ví dụ về Cookies mà chúng tôi sử dụng:

 • Session Cookies. Chúng tôi sử dụng Session Cookies để vận hành Dịch Vụ của chúng tôi.

 • Preference Cookies. Chúng tôi sử dụng Preference Cookies để ghi nhớ tùy chọn của bạn và các cài đặt khác nhau.

 • Security Cookies. Chúng tôi sử dụng Security Cookies cho các mục đích bảo mật.

Sử Dụng Dữ Liệu

Vì mục đích của Dịch vụ, chúng tôi sẽ hỏi bạn về thông tin, bao gồm một số Thông Tin Cá nhân, nếu bạn hoàn tất Thẻ Thông Tin Khách Hàng tại một trong các cửa hàng bán lẻ của chúng tôi hoặc sử dụng một trong nhiều dịch vụ trên trang Web của chúng tôi.

Công ty TNHH Blanc Corporation sử dụng dữ liệu được thu thập cho các mục đích khác nhau:

 • Cung cấp và duy trì Dịch Vụ của chúng tôi

 • Thông báo cho bạn về những thay đổi Dịch Vụ của chúng tôi

 • Cho phép bạn tham gia vào các tính năng tương tác của Dịch Vụ của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy

 • Cung cấp hỗ trợ cho khách hàng

 • Tuân thủ các yêu cầu pháp lý hiện hành, các tiêu chuẩn ngành liên quan và các chính sách của chúng tôi

 • Thu thập thông tin có giá trị hoặc có tính phân tích để đánh giá và cải tiến Dịch Vụ của chúng tôi (bao gồm phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới; quản lý các mối liên lạc của chúng tôi; phân tích sản phẩm; thực hiện phân tích dữ liệu; thực hiện kế toán, kiểm toán và các chức năng nội bộ khác)

 • Quản lý việc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi

 • Vận hành và giao tiếp với bạn về mạng xã hội của chúng tôi

 • Phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

 • Cung cấp cho bạn các tin tức, các chào hàng đặc biệt, khuyến mại, khảo sát và thông tin chung về các hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác chúng tôi đề xuất mà tương tự với những hàng hóa, dịch vụ bạn đã mua hoặc quan tâm trừ khi bạn đã chọn không nhận thông tin đó

Thời Gian Lưu Trữ Dữ Liệu

Thông tin bạn cung cấp, bao gồm Dữ Liệu Cá nhân sẽ được lưu trữ trên hệ thống nội bộ của chúng tôi tối đa 5 năm, ngoại trừ các trường hợp yêu cầu thời gian lưu trữ lâu hơn theo luật.

Truy Cập, Sửa Đổi và Xóa Dữ Liệu

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa dữ liệu của bạn khỏi Dịch Vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể thực hiện các bước hợp lý để xác minh danh tính của bạn trước khi đồng ý với việc truy cập hoặc sửa đổi của bạn. Để truy cập và thay đổi dữ liệu của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: femmuevn@blancvietnam.com

Chuyển Dữ Liệu

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân, có thể được chuyển sang và duy trì trên máy tính đặt ngoài tỉnh, quốc gia của bạn hoặc vùng pháp quyền khác, nơi luật pháp về bảo vệ dữ liệu có thể khác với quy định từ luật pháp của bạn.

Nếu bạn ở bên ngoài Việt Nam và lựa chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, vui lòng lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu, bao gồm Dữ Liệu Cá nhân, đến Việt Nam và xử lý dữ liệu ở đó.

Sự chấp thuận của bạn đối với Chính Sách Bảo Mật này bằng việc bạn gửi các thông tin về sự đồng ý đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển dữ liệu đó.

Công ty TNHH Blanc Corporation sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý cần thiết để đảm bảo rằng dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính Sách Bảo Mật này và không có việc chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho một một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có đủ các sự kiểm soát bao gồm sự an toàn cho dữ liệu của bạn và các thông tin cá nhân khác.

Tiết Lộ Dữ Liệu

Giao Dịch Kinh Doanh

Nếu Công ty TNHH Blanc Corporation có liên quan đến một giao dịch sáp nhập, mua bán công ty hoặc bán tài sản, Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể sẽ bị chuyển giao. Chúng tôi sẽ thông báo trước khi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn bị chuyển giao và bắt đầu thuộc một Chính Sách Bảo Mật khác.

Tiết Lộ do Thi Hành Pháp Luật

Trong một số trường hợp nhất định, Công ty TNHH Blanc Corporation được yêu cầu tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn nếu pháp luật có yêu cầu hoặc để phản hồi yêu cầu hợp pháp của các cơ quan công quyền (ví dụ một toà án hoặc một cơ quan nhà nước).

Các Yêu Cầu Pháp Lý

Công ty TNHH Blanc Corporation có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với sự tin tưởng rằng hành động ấy là cần thiết cho việc:

 • Tuân thủ theo quy định của pháp luật

 • Bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của Công ty TNHH Blanc Corporation theo như pháp luật đã cho phép

 • Ngăn chặn và điều tra hành vi sai phạm có thể xảy ra liên quan đến Dịch Vụ

 • Bảo vệ sự an toàn cá nhân của những người sử dụng Dịch Vụ hoặc cộng đồng

 • Bảo vệ đối với trách nhiệm pháp lý theo sự cho phép của pháp luật

Bằng việc chấp nhận chính sách này, bạn theo đây xác nhận rằng bạn sẽ từ bỏ bất kì khiếu nại, yêu cầu, yêu cầu bồi thường thiệt hại, … (nếu có) liên quan đến hành động của chúng tôi đã đề cập ở trên).

Bảo Mật Dữ Liệu

Việc bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, tuy nhiên cần ghi nhớ rằng không một phương thức truyền tải qua Internet, hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Trong quá trình chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện có thể được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính an toàn tuyệt đối của phương thức đó. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ngăn chặn các hành vi sau để đảm bảo tính bảo mật của Dữ Liệu:

 • Tấn công hoặc truy cập thông tin một cách bất hợp pháp;

 • Sử dụng thông tin bất hợp pháp;

 • Thay đổi hoặc phá huỷ thông tin một cách bất hợp pháp.

Nếu bạn tìm thấy bất kì dấu hiệu nào thể hiện rằng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn bị xâm phạm bởi một trong những hành vi ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin được đề cập ở phần cuối của Chính Sách Bảo Mật này để chúng tôi có báo cáo kịp thời đến các cơ quan có thẩm quyền.

Nếu bạn lựa chọn trở thành người dùng đã đăng kí, bạn có trách nhiệm duy trì sự bảo mật nghiêm ngặt của thông tin tài khoản bao gồm nhưng không giới hạn mật khẩu, và bạn có trách nhiệm với bất kỳ việc truy cập hoặc sử dụng của bạn đối với trang web hoặc bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào sử dụng mật khẩu của bạn, cho dù việc truy cập hay sử dụng đã được uỷ quyền hoặc có được đại diện cho bạn hay không, và cho dù cá nhân đó hoặc pháp nhân đó là đại diện hoặc người lao động, trợ lý của bạn. Bạn đồng ý (i) thông báo ngay lập tức cho bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào, và (ii) đảm bảo rằng bạn đã thoát tài khoản của mình vào cuối mỗi phiên truy cập. Trách nhiệm của bạn là kiểm soát sự phát tán và sử dụng mật khẩu của mình, kiểm soát việc truy cập và sử dụng tài khoản của bạn và thông báo cho chúng tôi biết khi bạn muốn huỷ bỏ tài khoản trên trang Web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc không tuân thủ các điều khoản này.

Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ

Chúng tôi có thể sử dụng bên thứ ba là các công ty hoặc các cá nhân để phục vụ cho Dịch Vụ của chúng tôi (“Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ”), để đại diện cho chúng tôi cung cấp Dịch Vụ, thực hiện các dịch vụ có liên quan đến Dịch Vụ hoặc để hỗ trợ chúng tôi trong việc phân tích cách Dịch Vụ của chúng tôi được sử dụng. Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ chỉ truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để thực hiện các công việc thay mặt cho chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác. Bằng cách chấp nhận Chính Sách Bảo Mật này, bạn đồng ý rằng Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ được phép làm như vậy.

Các Phân Tích

Chúng tôi có thể sử dụng Các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ là bên thứ ba để điều chỉnh và phân tích cách sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi.

Google Analytics
Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web do Google đề xuất để theo dõi và báo cáo lưu lượng truy cập trang web. Google sử dụng dữ liệu được thu thập để theo dõi và điều chỉnh việc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi. Dữ liệu này được chia sẻ với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu thu thập được để phạm vi hoá và cá nhân hoá các quảng cáo của mạng lưới quảng cáo của chính Google. Chúng tôi không kết hợp các thông tin thu thập được thông qua việc sử dụng Google Analytics với thông tin có thể nhận biết được cá nhân. Bạn có thể chọn không cung cấp hoạt động của bạn trên Dịch Vụ cho Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung chặn trình duyệt gửi dữ liệu đến Google Analytics. Tiện ích bổ sung ngăn không cho Javascript của Google Analytics (ga.js, analytics.js, và dc.js) chia sẻ thông tin với Google Analytics về hoạt động truy cập. Để biết thêm thông tin về việc thực thi bảo mật của Google, vui lòng truy cập trang web về Điều Khoản Bảo Mật của Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=en

Tiếp Thị Lại về Hành Vi

Công ty TNHH Blanc Corporation sử dụng các dịch vụ tiếp thị lại để quảng cáo trên trang web của bên thứ ba đến bạn sau khi bạn đã truy cập Dịch Vụ của chúng tôi. Chúng tôi và bên thứ ba là các nhà cung cấp của chúng tôi sử dụng cookies để thông báo, tối ưu hoá và phục vụ các quảng cáo dựa trên những lần truy cập trước đây của bạn vào Dịch Vụ của chúng tôi.

Facebook
Dịch vụ tiếp thị lại trên Facebook do Facebook Inc cung cấp.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về quảng cáo dựa trên sở thích từ Facebook bằng cách truy cập trang web: https://www.facebook.com/help/164968693837950

Để chọn không tham gia vào quảng cáo dựa trên sở thích của Facebook, hãy làm theo các hướng dẫn này từ Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

Để biết thêm thông tin về các thực tiễn bảo mật trên Facebook, vui lòng truy cập Chính Sách Dữ Liệu của Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Thanh Toán

Chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ đã được thanh toán trong phạm vi Dịch Vụ. Trong trường hợp đó, chúng tôi sử dụng dịch vụ của bên thứ ba cho quy trình thanh toán (ví dụ như những người xử lý thanh toán).

Chúng tôi sẽ không lưu trữ hoặc thu thập các chi tiết thẻ thanh toán của bạn. Thông tin đó sẽ được cung cấp trực tiếp đến những người xử lý thanh toán là bên thứ ba của chúng tôi, là bên mà việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn được Chính Sách Bảo Mật của riêng họ điều chỉnh. Những người xử lý thanh toán này tuân thủ những tiêu chuẩn do PCI-DSS thiết lập như được quản lý bởi Hội Đồng Tiêu Chuẩn Bảo Mật PCI, với nỗ lực liên kết của các thương hiệu như Visa, Mastercard, American Express và Discover. Các yêu cầu của PCI-DSS là giúp đảm bảo quá trình xử lý an toàn cho thông tin thanh toán.

Những người xử lý thanh toán mà chúng tôi hợp tác:

PayPal
Tham khảo Chính Sách Bảo Mật của PayPal tại
https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Các Đường Dẫn đến các Trang Web Khác

Dịch Vụ của chúng tôi có thể bao gồm những đường dẫn đến các trang khác mà chúng tôi không vận hành. Nếu bạn nhấp chuột vào một đường dẫn của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem xét Chính Sách Bảo Mật của mỗi trang mà bạn truy cập. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, các chính sách bảo mật hay việc thi hành của bất kỳ trang hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Bảo Mật của Trẻ Em

Dịch Vụ của chúng tôi không giải quyết cho bất kỳ ai dưới 18 tuổi (“Trẻ Em”).

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin có thể xác nhận cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn ý thức rằng con em của bạn đã cung cấp cho chúng tôi Dữ Liệu Cá Nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ Liệu Cá Nhân từ trẻ em mà không có sự xác nhận về chấp thuận của bố mẹ, chúng tôi sẽ tiến hành xoá bỏ thông tin đó ra khỏi các máy chủ của chúng tôi.

Các Thay Đổi đối với Chính Sách Bảo Mật Này

Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email và/hoặc bằng một thông báo dễ dàng nhận thấy trên Dịch Vụ của chúng tôi trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật “ngày có hiệu lực” ở đầu Chính Sách Bảo Mật này.

Bạn nên xem xét Chính Sách Bảo Mật này thường xuyên cho bất kỳ sự thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính Sách Bảo Mật có hiệu lực kể từ khi được công bố trên trang này.

Liên Hệ với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Bảo Mật này, hãy liên hệ với chúng tôi:

______________________________________________________________________________________________________________________________

Effective date: March 24, 2019

Blanc Corporation Co. Ltd ("us", "we", or "our"), a company established and operating under law of Vietnam with its Enterprise Registration Certificate No. 0314873781 issued on 01 February 2018, operates the http://www.femmuevn.com website (the "Service").

This page informs you of our policies regarding the collection, use, and disclosure of personal data when you use our Service and the choices you have associated with that data.

We use your data to provide and improve the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, accessible from http://www.femmuevn.com

Definitions

Service

Service is the http://www.femmuevn.com website operated by Blanc Corporation Co. Ltd

Personal Data

Personal Data means data about a living individual who can be identified from those data (or from those and other information either in our possession or likely to come into our possession).

Usage Data

Usage Data is data collected automatically either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).

Cookies

Cookies are small pieces of data stored on your device (computer or mobile device).

Information Collection and Use

We collect several different types of information for various purposes to provide and improve our Service to you. For doubt avoidance, we hereby confirm that we would not collect any information regarding business secret of any individuals or organizations for restraint of competition. We are not obligated for any information provided by users that is related or occurred from acts of restraint of competition.  

Types of Data Collected

 

Personal Data

While using our Service, we may ask you to seek your consent to provide us with Personal Data that can be used to contact or identify you. Personally identifiable information may include, but is not limited to:

· Email address

· First name and last name

· Phone number

· Address, Province, ZIP/Postal code, City

· Cookies and Usage Data

We may use your Personal Data to contact you with newsletters, marketing or promotional materials and other information that may be of interest to you. You may opt out of receiving any, or all, of these communications from us by following the unsubscribe link or instructions provided in any email we send.

We are not required to seek your consent to collect information in the following cases:

Collection of Personal Data already published on e-commerce websites;

Collection of Personal Data for concluding or performing goods and service purchase and sale contracts;

Collection of Personal Data for calculating prices or charges for use of information, products and services online.

Usage Data

We may also collect information how the Service is accessed and used ("Usage Data"). This Usage Data may include information such as your computer's Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

Location Data

We may use and store information about your location if you give us permission to do so. We use this data to provide features of our Service, to improve and customize our Service.

You can enable or disable location services when you use our Service at any time, through your device settings.

Tracking Cookies Data

We use cookies and similar tracking technologies to track the activity on our Service and hold certain information.

Cookies are files with small amount of data which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your device. Tracking technologies also used are beacons, tags, and scripts to collect and track information and to improve and analyze our Service.

You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Examples of Cookies we use:

· Session Cookies.We use Session Cookies to operate our Service.

· Preference Cookies.We use Preference Cookies to remember your preferences and various settings.

· Security Cookies.We use Security Cookies for security purposes.

Use of Data

For purpose of the Service, we will ask you for information, including some Personal Information, if you complete a Customer Information Card in one of our retail stores or use one of several services on our Website.

Blanc Corporation Co. Ltd uses the collected data for various purposes:

· To provide and maintain our Service

· To notify you about changes to our Service

· To allow you to participate in interactive features of our Service when you choose to do so

· To provide customer support

· To comply with applicable legal requirements, relevant industry standards and our policies

· To gather analysis or valuable information for our Service evaluation and improvement 

   (including developing new products and services; managing our communications; analyzing our products; performing data analytics; and      

   performing accounting, auditing and other internal functions)

· To monitor the usage of our Service

· To operate and communicate with you about our social networking

· To detect, prevent and address technical issues

· To provide you with news, special offers, promotions, surveys and general information about other goods, services and events which we offer    that are similar to those that you have already purchased or enquired about unless you have opted not to receive such information

 

Time storage of data

Your provided information, including Personal Data shall be stored on our internal systems for 5 years in maximum, except for cases requiring longer storage time by law.

 

Access, modification and deletion of data

You have the right to request to access, modify or delete your data from our Service. We may take reasonable steps to verify your identity before agreeing to your access or modification. To access and change your data, please contact us by email: femmuevn@blancvietnam.com  

Transfer of Data

Your information, including Personal Data, may be transferred to — and maintained on — computers located outside of your province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ than those from your jurisdiction. 

If you are located outside Viet Nam and choose to provide information to us, please note that we transfer the data, including Personal Data, to Viet Nam and process it there.

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your agreement to that transfer.

Blanc Corporation Co. Ltd will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of your Personal Data will take place to an organization or a country unless there are adequate controls in place including the security of your data and other personal information.

Disclosure of Data

Business Transaction

If Blanc Corporation Co. Ltd is involved in a merger, acquisition or asset sale, your Personal Data may be transferred. We will provide notice before your Personal Data is transferred and becomes subject to a different Privacy Policy.

Disclosure for Law Enforcement

Under certain circumstances, Blanc Corporation Co. Ltd may be required to disclose your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a government agency).

Legal Requirements

Blanc Corporation Co. Ltd may disclose your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

· To comply with a legal obligation

· To protect and defend the rights or property of Blanc Corporation Co. Ltd as allowed by law

· To prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service

· To protect the personal safety of users of the Service or the public

· To protect against legal liability as allowed by law

You, by accepting this policy, hereby confirm that you will waive any claim, request, compensation request, etc. (if any) relating our acts as mentioned above.

Security of Data

The security of your data is important to us, but remember that no method of transmission over the Internet, or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security. We will try out best prevent the following acts to ensure the security of Data: 

· Hacking or illegally assessing information;

· Illegally using information;

· Illegally altering or destroying information.

 

If you find any signals showing that your Personal Data is violated by one of the above acts, please contact us with information mentioned in the end of this Privacy Policies for our prompt report to competent authorities.

If you choose to become a registered user, you are responsible for maintaining the strict confidentiality of your account information including but not limited to password, and you shall be responsible for any access to or use of the Website by you or any person or entity using your password, whether or not such access or use has been authorized by or on behalf of you, and whether or not such person or entity is your representative or employee or agent. You agree to (i) immediately notify our customer service of any unauthorized use of your password or account or any other breach of security, and (ii) ensure that you exit from your account at the end of each session. It is your responsibility to control the dissemination and use of your password, control access to and use of your account, and notify us when you desire to cancel your account on this Website. We are not responsible or liable for any loss or damage arising from your failure to comply with this provision.

Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service ("Service Providers"), to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services or to assist us in analyzing how our Service is used.

Service Providers have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose. By accepting this Privacy Policy, you agree that the Service Providers are allowed to do so. 

Analytics

We may use third-party Service Providers to monitor and analyze the use of our Service.

Google Analytics

Google Analytics is a web analytics service offered by Google that tracks and reports website traffic. Google uses the data collected to track and monitor the use of our Service. This data is shared with other Google services. Google may use the collected data to contextualize and personalize the ads of its own advertising network. We do not combine the information collected through the use of Google Analytics with personally identifiable information.You can opt-out of having made your activity on the Service available to Google Analytics by installing the Google Analytics opt-out browser add-on. The add-on prevents the Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, and dc.js) from sharing information with Google Analytics about visits activity.For more information on the privacy practices of Google, please visit the Google Privacy Terms web page: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Behavioral Remarketing

Blanc Corporation Co. Ltd uses remarketing services to advertise on third party websites to you after you visited our Service. We and our third-party vendors use cookies to inform, optimize and serve ads based on your past visits to our Service.

Facebook remarketing service is provided by Facebook Inc.

You can learn more about interest-based advertising from Facebook by visiting this page:  https://www.facebook.com/help/164968693837950

To opt-out from Facebook's interest-based ads follow these instructions from Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217

For more information on the privacy practices of Facebook, please visit Facebook's Data Policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Payments

We may provide paid products and/or services within the Service. In that case, we use third-party services for payment processing (e.g. payment processors). We will not store or collect your payment card details. That information is provided directly to our third-party payment processors whose use of your personal information is governed by their Privacy Policy. These payment processors adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, Mastercard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of payment information.

Links to Other Sites

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click on a third party link, you will be directed to that third party's site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Children's Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 18 ("Children").

We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with Personal Data, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Data from children without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let you know via email and/or a prominent notice on our Service, prior to the change becoming effective and update the "effective date" at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us by email: femmuevn@blancvietnam.com 

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube
websitelogo.jpg

Copyright © 2018 BLANC Corporation Co., Ltd.  All Rights Reserved.

Số ĐKKD 0314873781 do sở KHĐT Tp. HCM cấp ngày 01/02/2018

8th Floor, Vietnam Business Center, 57-59 Ho Tung Mau Street, Ben NgheWard,

District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: +84 028 6285 6832

femmue_vn@blancvietnam.com